شنبه، شهریور ۰۴، ۱۳۸۵

خریت

خریت نه تنها علف خوردن است بلکه ملت را هم خر حساب کردن نهایت خریت به توان نهایت خریت است. البته رئیس جمهور محترم ما علف خوار نیست و گوشت آدم ها را زنده زنده خورده تا به این مقام شامخ خریت رسیده است. می گوئید نه خودتان بخوانید.

هیچ نظری موجود نیست: