یکشنبه، خرداد ۱۴، ۱۳۹۱

خمینی

ما مردمان پس مانده ای بودیم. نخست او را در ماه دیدیم و سپس برتخت پادشاهی نشاندیمش. امروز هم زر زر زیادی می کنیم. با این همه کشته و زخمی که داده ایم و سرتاسر ایران را تیره گی و دروغ و نامردمی گرفته است باز هم میرویم و به تخم وترکه اش رای می دهیم. هنوز در مرداب دهشتناکی که او برایمان ساخته گیر کرده ایم. تف هوایی همیشه می افتد روی صورت تف انداز. این هم افتاده روی صورت مردم ایران .