جمعه، مهر ۰۱، ۱۳۸۴

در برابر سانسور

گزاشگران بدون مرز دست به ابتکار بسیار جالبی زده است. نوشتن یک راهنمای عملی برای فرار از فیلترینگ و راه های به دام نیفتادن وب لاگ نویسان. این حرکت گزارشگران در راستای مبارزه ای است که کانون وب لاگ نویسان ایران با سانسور و فیلترینگ اینترنت آغاز کرده است. همبستگی فن آوران و همکاری آنان با یک دیگردست سانسورچیان حکومت اسلامی که گفتن حقیقت را حتی در زیر لحاف بر نمی تابند در گردو خواهد گذاشت.

یکشنبه، شهریور ۲۷، ۱۳۸۴

نبوی

من بارها گفته ام که این ابراهیم نبوی آدم درستی نیست. بگذریم از ماموریت مخفی اش به عنوان سخنگوی حکومت اسلامی و فعالیت های بو دارش در جهت عادی جلوه دادن حکومت اسلامی در خارج کشورو آدم خریدن برای حکومت و سر کشیدن توی خشتک اپوزیسیون و راه انداختن « روز» نامه و هی قربان صدقه خاتمی رفتن . از این ها بگذریم. اما از این یکی نباید گذشت. هشدار بدهیم به مسعود بهنود و فرخ نگهدار و دیگر دوستان ابراهیم خان نبوی که مواظب خواهر مادرشان باشند. این آدم ها پشت و رو ندارن. مواظب باشید.

چهارشنبه، شهریور ۲۳، ۱۳۸۴

پن لاگ در پالتاک

همایش کانون وب لاگ نویسان ایران (پن لاگ ) در پالتک. با شرکت فعال در این همایش به مبارزه همبسته با سانسور و فیلترینگ در ایران برخیزیم.