دوشنبه، مرداد ۳۱، ۱۳۹۰

دیکتاتورها رفتنی اند

پس از چهل سال فراز و نشیب در تاریخ جدید لیبی قذافی رفتنی شد. افسر انقلابی که می خواست مردمش را از چنگ جهانگیران به در آورد و آن ها را به آزادی برساند خود بزرگترین دشمن آزادی مردم لیبی شد. دیکتاتوری با خودش فساد و عشق به قدرت می آورد و همین فساد است که ریشه اش را در می آورد.

به زودی نوبت خامنه ای هم فرا می رسد. اگر قذافی از دل یک جنبش مردمی بیرون آمده بود، خامنه ای از تاریک خانه دزدان انقلاب مردم ایران بیرون آمده و هیچ شانسی برای لاف زدن ندارد. وقتی قذافی با آن همه شاخ وشانه کشی و ادای قهرمانی این چنین گورش را گم می کند و ای به حال خامنه ای.