جمعه، مهر ۱۸، ۱۳۸۲

مشغول معالجه ي يكي از بيمارانم بودم كه صداي همهمه اي در راهروي بيمارستان محل كارم پيچيد. ايوان با چهره اي خندان جلو آمد وبسته ي شكلاتي را
كه به اتفاق ديگر همكارانم خريده بود به من داد و گفت ، تبريك ميگويم. من هاج و واج مانده بودم. گفتم : تبريك براي چي ؟ گفت : مگر خبر رانشنيده اي ؟ گفتم : كدام خبر ؟ گفت : هم ميهنت شيرين عبادي برنده ي جايزه ي صلح نوبل شده است. ديگر نتوانستم جلوي خودم را بگيرم . صورتش را بوسه باران كردم و اشك شوق از چشمانم سرازير شد.
هنگام نهار همگي دور من جمع شده بودند و درباره شيرين عبادي مي پرسيدند.
شيرين عبادي شير زن هم ميهنم ، در زير فشار حكومت ملاها براي حقوق زنان و كودكان مي رزمد. او مبارز راه دمكراسي و حقوق بشر است. واين جايزه چه شيرين است براي مردم ايران و براي شيرين خودش. امروز را سر از پا نشناخته ام. تمام روز به بيمارانم گفته ام : تبريك نمي گوييد؟ و آنها پرسيده اند : تبريك براي چي و من برايشان از زندگي و مبارزه شيرين عبادي سخن رانده ام.
چه سخت بود كه هموطني در آنجا نبود تا در آغوشش بگيرم و اين شادي را با او قسمت كنم.
كميته صلح نوبل دليل جايزه دادن به عبادي را مبارزه او در راه حقوق بشر و دمكراسي در ايران عنوان كرده است. دادن جايزه به او، بي شك اثرات مثبتي بر روي مبارزه مردم ايران در راه برقراري دمكراسي در ايران خواهد گذاشت.
اين جايزه در حقيقت شناسايي مبارزات دمكراتيك مردم عليه رژيمي است كه نزديك به يك ربع قرن خون آنها را در شيشه كرده است. اميدواريم كه شيرين عبادي از اين رويداد فرخنده نهايت بهره برداري را براي شناساندن بيشتر مبارزات مردم براي آزادي، سود ببرد.
ديگران چه مي گويند:
لخ والسا : دادن جايزه به شيرين عبادي اشتباه بزرگي بود. جايزه را بايد به پاپ مي دادند.
نماينده وزارت خارجه كشور نروژ: دادن جايزه به عبادي بسيار خوشحال كننده بود. اين رويداد تاثير زيادي بر روي روند دمكراسي در ايران خواهد داشت.
پاپ : من از دادن اين جايزه به يك زن مسلمان خوشحالم. اين امر باعث ساختن پل دوستي مابين مسلمانان و مسيحيان خواهد شد.
رهبر حزب مركز نروژ ( حزب در دولت): اين زن شجاع ارزش بردن جايزه را دارد.
رهبر حزب كارگر نروژ: اين جايزه ، مهم ترين جايزه نوبلي است كه پس سالهاي سال داده شده است.
پروين كابلي ( انستيتوي بين المللي مبارزه براي حقوق زنان ايران ) . دادن اين جايزه به عبادي دهن كجي به مبارزان واقعي حقوق بشر در ايران است. شيرين عبادي با قانون اساسي موافق و اعدام را قانوني مي داند.
نخست وزير نروژ: اين مهمترين نشانه شناسايي يك زن شجاع است. دادن اين جايزه كمك بزرگي به پيشبرد حقوق بشرو دولت قانوني و دمكراسي در ايران است.