یکشنبه، شهریور ۲۷، ۱۳۸۴

نبوی

من بارها گفته ام که این ابراهیم نبوی آدم درستی نیست. بگذریم از ماموریت مخفی اش به عنوان سخنگوی حکومت اسلامی و فعالیت های بو دارش در جهت عادی جلوه دادن حکومت اسلامی در خارج کشورو آدم خریدن برای حکومت و سر کشیدن توی خشتک اپوزیسیون و راه انداختن « روز» نامه و هی قربان صدقه خاتمی رفتن . از این ها بگذریم. اما از این یکی نباید گذشت. هشدار بدهیم به مسعود بهنود و فرخ نگهدار و دیگر دوستان ابراهیم خان نبوی که مواظب خواهر مادرشان باشند. این آدم ها پشت و رو ندارن. مواظب باشید.

هیچ نظری موجود نیست: