جمعه، اردیبهشت ۱۵، ۱۳۸۵

رامین جهانبگلو

حکومت اسلامی رامین جهانبگلو را دستگیر و در زندان اوین به بند کشیده است. رامین اندیش مند و دگراندیشی است که با قلم و اندیشه به مبارزه با ارتجاع می پردازد و همین کار او باعث رنجش فرزندان خدا شده است. کارهای فرهنگی رامین در ایران و معرفی فیلسوفان مدرن و اندیشه هایشان تاثیر فراوانی در میان ذهن های کنجکاو و پرسشگر جوان داشته است. به دستگیری او اعتراض کنیم و نگذاریم که به سرنوشت مختاری ها و کاظمی ها دچار شود.

هیچ نظری موجود نیست: