سه‌شنبه، آذر ۲۲، ۱۳۸۴

هواپیما

جریان هواپیما بالاخره به کجا کشیده شد. موتورش خراب بود. ساخت پنجاه سال پیش بود. آمریکا مقصر بود یا اسرائیل؟ بسیجی ها برای چی جعبه سیاهش را دزدیدند؟ از رنگ سیاه خوششان می آید یا برده اند تا روی هواپیمایی دیگر نصب کنند؟ شاید هم مثل اتوبوس کذایی نویسندگان بود که قرار بو برود توی دره؟ پرتقال فروش ماجرا کجاست؟ یا اصلا نکند چند تا خبرنگار فضول و کنجکاو توی این جمع بود و باید سقوطشان می کردند؟ واقعیت را چرا پنهان می کنند؟ درنیایند بگویند که ما پیرو تئوری توطئه هستیم. اگر کاسه ای زیر این نیم کاسه نیست پس چرا حقیقت را به بخت برگشتگانی که به هواپیماهای شما اعتماد می کنن، نمی گویید. نکند این هم مثل قتل های زنجیره ای سال ها ماجرایش به درازا کشیده خواهد شد. قتل هایی که فرمان دهندگان و فرمانبردارانش همه وزیر و وکیل و رئیس جمهور مملکت شده اند.

هیچ نظری موجود نیست: