چهارشنبه، آذر ۲۳، ۱۳۸۴

با درود

با درود بر این صدای زیبا و این آوازها و سرودهای زیباتر که به گونه ای مدرن و با هم آوایی سازهایی از غرب و شرق چنین ترکیبی را درهم آمیخته اند که تنها با رنگین کمان می توان مانندش دانست. این خواننده ها و نوازندگان لوس آنجلسی که از سی سال پیش خودشان هم عقب تر رفته اند کمی یاد بگیرند. در ضمن کسانی که فکر می کنند سرودها و آوازهای مردمی و کهن را نمی شود نوسازی کرد ، توجه کنند. و صد البته نباید دوست خوش ذوق و هنردوستم سیاورشن عزیز را که به این سو رهنمودمان فراموش کنم . درودی هم بر او می فرستم . و سر آخر این آخوندهای کپک زده هم ببینند و یاد بگیرند که مسجد فقط جای عرعرکردن نیست.

هیچ نظری موجود نیست: