پنجشنبه، آذر ۲۴، ۱۳۸۴

روانیباز هم احمدی نژاد تخم جدیدی گذاشت. آن وقت می گویند خر تخم نمی گذارد. بابا این مردک روانی آبروی تاریخ را برد. شاید می داند که رفتنی هستند باز می خواهد ملت را وارد یک شهیدبازی دیگر کند.

هیچ نظری موجود نیست: