دوشنبه، بهمن ۰۱، ۱۳۸۶

ده بهمن


دانشجویان دربند مبارزان راه آزادی و دادگری اند و نمی توان با چپ و راست خواندن دانشجویان ، صورت مسئله را که خفقان و سرکوب اسلامی در دانشگاه هاست لاپوشانی کرد. بیدار باشیم و نگذاریم که با جدا کردن ما از یکدیگر و زدن برچسب زمینه سرکوب امان را فراهم کنند. دانش جویان دربند وجدان های بیدار جامعه ما هستند و باید به دفاع از آنان برخیزیم.

هیچ نظری موجود نیست: