یکشنبه، اردیبهشت ۰۱، ۱۳۸۷

زبان درازی

برخی جاکش ها هستند که می خورند و می خوابند و می رینند. همین. این آخوند زبان دراز یکی از آنهاست. با پوزش خواهی از صنف محترم جواکش که با این آقا مقایسه اشان کردم.

هیچ نظری موجود نیست: