چهارشنبه، خرداد ۰۴، ۱۳۸۴

اکبر گنجی

اکبر گنجی هم چنان در حال اعتصاب غذا است. حکومت اسلامی با دروغ ادعا می کند که او اعتصاب نکرده است. گنجی در نامه ای بر اعتصاب غذای خود تاکید کرده و مسئولیت جان خود را به گردن حکومت اسلامی انداخته است. وظیفه ی تمام آزادی خواهان و بشر دوستان است تا صدای سرکوب شده ی گنجی را به گوش جهانیان برسانند. همبستگی با گنجی و دفاع از آزادی او بخشی از مبارزه ی آزادی خواهان برای رشد و توسعه ی حقوق بشر در ایران است. اگر چه ممکن است که ما با گذشته ی گنجی به عنوان یکی از معماران رژیم خفقان و سرکوب مسئله داشته باشیم ، اما نمی توانیم وظیفه ی دفاع از زندانی سیاسی را از شانه خود به زمین بگذاریم. دوست نازنین و رفیق گرمابه و گلستانم رضا معینی مقاله مستدل و جالبی در این مورد نوشته است که خواندنش را به همه ی عزیزان پیشنهاد می کنم.

شبح نازنین هم مقاله جالبی در مورد شرکت در انتخابات نوشته که خواندنش توصیه می شود . البته گویا شبح این عکس کاندیدا ها را دیده است و از روی آن حدس زده که این جماعت بیشتر به روسای دزدان دریایی شباهت دارند تا کاندیدای ریاست جمهوری. بدبخت ملتی که اینها می خواهند رهبریش کنند.

هیچ نظری موجود نیست: