چهارشنبه، بهمن ۱۹، ۱۳۸۴

شرم

انسان از شرم به زمین فرو می رود. حمله به سفارت ها و آتش زدن پرچم دیگر ملت ها باز هم آغاز شد. این نادان ها نمی دانند که در کشورهای اروپایی آزادی بیان جزء جدا ناشدنی از فرهنگ آنان است؟ این مرده ریگ خمینی و هدیه ی منحوسی که برای ملت ایران باقی نهاد ، تنها و تنها باعث شرم هر ایرانی آزاده است. آیا با پرچم آتش زدن می توان بحران عمیق داخلی را حل کرد؟ فکر می کنید با آوردن گله های حزب الهی به خیابان و کشیدن نعره های حیوانی جهان چشمش را بر فجایعی که روزانه بر مردم روا می دارید، خواهد بست؟ خودتان آزرمی ندارید چرا آبروی مردم ایران را به قمار می گذارید؟ تا کی می خواهید زیر این ماسک اسلامی پنهان شوید ؟ ننگ تان باد!

هیچ نظری موجود نیست: