چهارشنبه، بهمن ۱۲، ۱۳۸۴

نعل وارونه

گویا جریان کاریکاتورها همه را به شعبده بازی واداشته است. از یک سو دولت های اسلامی برای شیره مالیدن بر سر امت این قضیه را علم عثمان کرده اند و از سوی دیگر دمکراسی پنیر و نفت به تلواسه افتاده است و نمی داند سر این ماجرا را چگونه به هم آورد که نه سیخ دمکراسی داخلی بسوزد و نه کباب چرب و چیلی اقتصادی. پنیر سفید دانمارک دارد ورشکسته می شود و امت اسلامی از این پس باید چای شیرنش را تنها با نان تافتون بلمباند. حماس برای عضله نشان دادن به جهان خارج پرچم دانمارک و نروژ را به آتش می کشد و دولت های عربی هم صادرات پنیر را قطع کرده اند. حکومت اسلامی خودمان هم که سرگرم اتم بازیست و به یک اعتراض متقیانه بسنده کرده است. گویا ترس برشان داشته که فردا در نشست های سران اروپایی یقه اشان را نگیرند. پشت ماجرا هم راست های مسیحی - که خط و ربطشان را از دستگاه مذهبی بوش می گیرند - پنهان شده اند. خلاصه آشوب و بلوای خوبیست برای کسانی که مشغول گرفتن ماهی از آب گل آلودند و نعل وارونه می زنند. ماجرا را وب لاگ بیلی و من بازتاب داده است.

هیچ نظری موجود نیست: