شنبه، شهریور ۲۴، ۱۳۸۶

کم بود

عقیده، امید و عشق به کودکی و نوجوانی تعلق دارند. در ایران عقیده ، امید و عشق زیاد است ، اما دریغ از ذره ای میانه روی، روامداری، دادگری و هوش مندی.

هیچ نظری موجود نیست: