پنجشنبه، مهر ۱۲، ۱۳۸۶

کتاب های کهن

کتاب های مقدس هیچ ارزش ویژه ای برای من ندارند. اما به نظرم ادبیات پیش سرمایه داری ارزش تاریخی زیادی دارند. اگر می خواهیم به ستیزه با پلشتی های جامعه برخیزیم، فرهنگ پیش سرمایه داری را باید بشناسیم. کتاب های مقدس دم دست ترین کتاب ها برای شناخت فرهنگ کهن سالی هستند که در تک تک ما ریشه دوانده اند.

هیچ نظری موجود نیست: