چهارشنبه، آبان ۰۲، ۱۳۸۶

چپ و راست

چپ تنها یک استعاره است. باهوشی و روشن فکری ویژه ای نیست که آدم چپ باشد یا راست. اینها فقط استعاره های باز و فراخند. پوسته هایی بدون محتوا. بهتر است بگویی هواخواه سرمایه داری یا علیه سرمایه داری یا هوادار آزادی و مخالف آزادی . محتوای بهتر و روشن تری در این پوسته ها نهفته است.

هیچ نظری موجود نیست: