شنبه، اردیبهشت ۱۲، ۱۳۸۳

اول ماه مه بر تمامی کارگران و زحمتکشان جهان خجسته باد.

در حالی به پیشواز اول ماه مه می رویم که سرمایه داری جهانی پرچم ننگین جنگ و مذهب را بر فراز جهان به اهتزاز در آورده است . کشتار انسان های بیگناه وغارت آنها خوراک خبری رسانه های سودجوی این سرمایه داری شده و دامن زدن به اختلافات ملی و مذهبی از ابزارهای روزانه آن برای پراکنده کردن انسان ها و به استثمار در آوردن ملت ها گشته است. جهان هیچگاه این چنین دچار تیرگی و نابرابری نبوده است . سرمایه داری برای خفه کردن مبارزه ی طبقاتی ، مذاهب و ملیت ها را به جای طبقات نشانده است. کارگر ایرانی ، عراقی ، سوریه ای و.. مسلمان است و تروریست است و کارگر آمریکایی و اروپایی مسیحی است و باید با آنها بجنگد. تاریخ در سرمایه داری متوقف شده و تا بوده و خواهد بود ، این سرمایه داریست که موتور تاریخ است. اینها با همکاری رژیم های دیکتاتوری و استبدادی این خرافات را در جهان ما به پیش می برند.
واقعیت اما چیز دیگریست . کارگران را با هیچ مذهب و ملیتی نمی توان فریب داد. زندگی کارگر واقعیست. او رنج و نابرابری را در هر ثانیه از زندگیش با گوشت و پوست خود لمس می کند. مبارزه برای زندگی بهتر شالوده ی اندیشه ای هر کارگر است. اندیشه ی رهایی از چنگال استثمار چیزی نیست که روشنفکران یا دوست داران طبقه گارگر به او القاء کرده باشند. اندیشه رهایی در گوهر زندگی کارگر است. رهایی طبقه کارگر هم تنها به دست خود این طبقه انجام می گیرد.
آری تنها هنگامی جهان ما از شر مذهب و ملیت و جنگ و فقر و جهل رها می شود که طبقه کارگر به رهایی برسد. اول ماه مه روز اعلام این مبارزه و این رهایی است . این روز را با شکوه هرچه تمام تر برگزار کنیم .

هیچ نظری موجود نیست: