پنجشنبه، تیر ۰۴، ۱۳۸۳

سانسور2

به سانسور و سانسورچیان اعتراض کنیم. این بیانیه های زیر را اگر دوست دارید امضا کنید. البته و صد البته این کار را با آزادی کامل و با وجدان آرام و آسوده انجام دهید. لطف یک امضا در این است که از جان برآید و شخص امضا کننده کارش را با آگاهی کامل انجام دهد

بهر حال اعتراض است و مثبت. اگر هم فکر می کنید که این کارها اثری ندارند و آب در هاون کوبیدن است ، لطف کرده و با خویشتن خودتان رو راست باشید و مثل بعضی ها نباشید که در نکوهش اعتراض می نویسند اما می روند و بیانیه هایی را که به مذاقشان خوش می آید امضا و تبلیغ می کنند. دم خروس و قسم حضرت عباس نشود
این هم بیانیه

هیچ نظری موجود نیست: