یکشنبه، تیر ۰۷، ۱۳۸۳

سانسور در اینترنت

در کشور ما سانسور پدیده تازه ای نیست. از همان بدو پیدایش چاپ و نشر کتاب و روزنامه در ایران سانسور هم چون شمشیر برنده ای بر روی گردن پدیدآورندگان اندیشه و هنر و فرهنگ انسانی آویزان بوده است. تاریخ سانسور و خونی که بر سر مبارزه با آن به زمین ریخته شده ، بی شک از تلخ ترین صفحات مبارزات مردم ایران علیه استبداد و دیکتاتوری است. سانسوردر ذات حکومت های استبدادی و تمامیت خواه است. هرگونه اشاره ای به مسائل و مشکلات اجتماعی ، از سخن گفتن درباره محیط زیست تا به زیر پرسش بردن ساختار قدرت ، پا نهادن بر روی خط قرمز حکومت است. این حکومت چیزی جز تعریف و تمجید و بادمجان دور قاب چینی را بر نمی تابند. هر اشاره ای به کوچکترین نهاد قدرت برابراست با به چالش فراخواندن تمامیت استبداد. تاریخ ادبیات و هنر و فرهنگ ما سرشار از کنایه ، نماد و استعاره و به در بگو تا دیوار بشنود است. استبداد فرهنگ و تاریخ ملت را به گند می کشد. ابتکار و پویایی و رشد را نابود می کند.
در جمهوری اسلامی سر تا پای زندگی روزمره مردم به تابو ها و خط قرمز ها مبدل شده است. هر سخنی و نوشتنی درباره این تابو ها جرم بزرگیست که نخست با سانسور و سپس با زندان و شکنجه و مرگ پاسخ داده می شود. سخن گفتن از شادی و زندگی و عشق و دوستی و آزادی بزرگترین تابوست. تمامی اندیشه و هنر و فرهنگ اجتماعی مردم ایران که رنگ و بوی اسلامی ندارد تابوست. سانسور و جمهوری اسلامی از هم جداناشدنی اند. با پند و اندرز نمی توان سانسور را به راه راست کشاند یا برای آن سقف گذاشت . سانسور را نمی توان رام کرد. سانسور باید برچیده شود.
جمهوری اسلامی یک ربع قرن است که دارد ملت ایران را سانسور می کند. از چند سال پیش تا کنون و همزمان با عوام گیر شدن پدیده اینترنت ، دست سانسورگرها به اینجا هم دراز شده است. آنها فهمیده اند که اینترنت تنها دریچه ای است که جوانان ایرانی می توانند با نگاه کردن از درون آن با جهان بیرون پیوند برقرار کنند و گریزی بزنند به جهانی خالی از پیشداوری ها و دروغ ها و گندو کثافت حکومت آخوندی. آنها از پیوند مابین ایرانیان درون و برون مرزی هراس دارند. به همین سبب میلیاردها تومن از کیسه مردم ایران را خرج سانسور در اینترنت می کنند. حکومتی که راه نفس را بر مردم بسته است ، از کوچکترین روزنه هم می ترسد.
مزدبگیران و مرده خورهای این حکومت استبدادی تمام عقلشان را روی هم ریخته اند و پیش نویس برای سانسور در اینترنت تهیه کرده اند. پیش نویسی که خواندنش آدم را به خنده می اندازد. چین با تمام قدرت علمی و فکریش نتوانسته است در اینترنت را بر روی مردم ببندد حالا جمهوری اسقاطی اسلامی می خواهد همان طرح شکست خورده را در ایران پیاده کند. طرحی که دانشمندان آخوندی برای سانسور اینترنت تهیه کرده اند، صورت قانونی دادن به عملی است که سالهاست دارد انجام می گیرد و هیچ غلطی هم نتوانسته بکند. در بند بند این طرح رذالت آخوندی نهفته است. آنها می خواهند با قانونی کردن سانسور جنایت خود علیه فرهنگ و تبدل آزاد اندیشه و آگاهی را به دنیای مجازی اینترنت نیز بکشانند. اما اینجا را دیگر کور خوانده اند. البته تهیه این پیش نویس تنها و تنها برای این صورت گرفته که از این پس با اشاره به بند های آن بتوانند هر کاربر بخت برگشته ای را که اراده کنند به مجازات تهدید نمایند. بر تمامی کاربران ایرانی اینترنت در ایران و جهان است که با اقدامات ایذایی و افشاگرانه خود دست حکومت آخوندی را در حنا بگذارند.
علیه این پیش نویس ضد آزادی و اندیشه بر خیزیم
بیانیه علیه سانسور در اینترنت را امضا کنیم
با تلاش و ابتکار خود را ه های شکستن فیلتر ها را پیدا کرده و بگوش دیگران برسانیم
سانسور اینترنتی را در سراسر جهان اینترنت و با اقدامات دسته جمعی افشاء کنیم
سانسور و راه های مبارزه با آن را بیاموزیم
سانسورچیان را به مردم معرفی کنیم

هیچ نظری موجود نیست: