یکشنبه، مرداد ۱۴، ۱۳۸۶

روز ایران

چند تن از دوستان روز چهاردهم مرداد را روز همبستگی با دانشجویان دربند اعلام کرده اند. فکر خوبی است و دمشان هم گرم. من پیش نهاد می کنم بیایم و همه روزهای سال را روز همبستگی با مردم ایران اعلام کنیم و تلاش کنیم تا به یک جنبش همبستگی سراسری در جهان تبدیل شود. هم در ته قاره آفریقا ، آسیا، اروپا، آمریکا و اقیانوسیه نیرو داریم هم در سرشان. مگر نه این که همه مردم ایران هر روز و هر کدام به نوعی توسط این حکومت لعنتی مورد اذیت و آزار قرار می گیرند. گذاشتن یک روز برای دانشجویان دربند گره زیادی را نمی گشاید چون این دانشجویان و کارگران و زنان هر روز به زندان انداخته می شوند و هر روز هم شکنجه می شوند. گذاشتن یک روز به مناسبت دانشجویان در بند از یاد بردن صورت مسئله است. درست مثل روز زن. یک روز جشن می گیریم سیصدوشصت و چهار روز از یاد می بریم.

هیچ نظری موجود نیست: