دوشنبه، شهریور ۰۵، ۱۳۸۶

ورق ها


دسته ورق های بازی از رنگ ها و نمادها شکل گرفته است. رنگ ها و نمادها طبقات را در جامعه نماینده گی می کنند. پس ازانقلاب فرانسه رنگ های بزرگ پیک و دل برچیده شدند. پیک نماینده اشراف و شاهزاده گان فئودال بود و دل نماد روحانیون. جامعه مانده بود با گشنیز و خشت . خشت نماد کارگران و زحمتکشان و گشنیز نماد بورژوازی. به نظر من پیک و دل از بین نرفتند ، بلکه به مرور زمان جایگاه خود را در صف خشت و گشنیز پیدا کردند. دل ها به بورژوازی پیوستند و پیک ها به جنبش چپ. به همین دلیل تجارت به امر مقدس تبدیل شد و جنبش کارگری آلوده اشرافیت. جوکرها در دسته ورق نماد آدم های مسخره ای بود که می خواستند با کلک و شعبده جامعه بی طبقه توحیدی درست کنند : مثل خمینی و احمدی نژاد.

هیچ نظری موجود نیست: