دوشنبه، بهمن ۰۹، ۱۳۸۵

ریشه ها

بسیاری از جامعه شناسان و روشنفکران سیاسی ایران انگشت به دهان مانده اند که راستی این حکومت اسلامی از زیر کدام بته در آمد . برخی آن را تنها به توطئه سرمایه داری جهانی و برخی دیگر به زرنگی آخوندها نسبت می دهند. البته گروهی هم هستند که تحلیل های ژرف تری دارند و به عامل دیکتاتوری و نا آگاهی مردم اشاره می کنند . اما با یک چرخ زدن در خیابان ها به ویژه در ایام مذهبی علت این فاجعه ای که بر کشورمان می رود را می توان پیدا نمود. صد البته دیکتاتوری کهنسال در ناآگاه نگه داشتن و رواج جهل و پس مانده گی نقش به سزایی داشته است و دارد.

هیچ نظری موجود نیست: