جمعه، اسفند ۲۲، ۱۳۸۲

پسران الله مسئولیت انسان کشی را به عهده گرفتند.
در نوشته پائین ساعاتی پس از انفجار قطارها در اسپانیا گفتم که این عملیات کار سازمان مبارزان باسک نیست. همین چند دقیقه پیش گروه تروریستی اسلامی القاعده مسئولیت انفجارها را به عهده گرفت. این القاعده هم سناریو درست می کند برای طرح های دستگاه سیاسی بوش و شرکا. طرح جدید آنها برای اشغال خاورمیانه و کنترل منابع نفتی با این کارهای القاعده بسیار همخوانی دارند.

هیچ نظری موجود نیست: