شنبه، اردیبهشت ۱۰، ۱۳۸۴

سرود بین المللگفتار از : اوژن پوتیه
آهنگ : پیر دو گیته
برگردان : احمد شاملو

برخیزید، دوزخیان روی زمین!
برخیزید، زنجیریان گرسنگی!
عقل از دهانه ی آتشفشان خویش تندروار می غرد
اینک ! فوران نهایی ست این.
به پا خیزید ! خیل بردگان ! به پا خیزید !
جهان از بنیاد دیگرگون می شود
هیچیم کنون، « همه » گردیم !
نبرد نهایی ست این.
به هم گرد آییم
و فردا «بین الملل»
طریق بشری خواهد شد.
رهاننده ی برتری در کار نیست ،
نه آسمان، نه قیصر، نه خطیب.
خود به رهایی خویش برخیزیم، ای تولیدگران!
رستگاری مشترک را بر پا داریم!
تا راهزن، آنچه را که ربوده رها کند،
تا روح از بند رهایی یابد،
خود به کوره ی خویش بر دمیم
و آهن را گرما گرم بکوبیم!
نبرد نهایی ست این.
به هم گردآییم
و فردا « بین الملل »
طریق بشری خواهد شد.
کارگران، برزگران
فرقه ی عظیم زحمتکشانیم ما
جهان جز از آن آدمیان نیست
مسکن بی مصرفان جای دیگری است
تا کی از شیره ی جان ما بنوشند؟
اما، امروز و فردا،
چندان که غرابان و کرکسان نابود شوند
آفتاب ، جاودانه خواهد درخشید.
نبرد نهایی ست این.
و فردا « بین الملل »
طریق بشری خواهد شد.

هیچ نظری موجود نیست: