دوشنبه، مهر ۲۹، ۱۳۸۷

بحران


این بحران عمیق اقتصادی که پشت اقتصاد جهان را خم کرده و عده ای از همه جا بی خبر را مات مبهوت نموده ، ریشه ای ژرف به درازای عمر سرمایه داری دارد. بحران در ذات این سازه ی اقتصادی است. تنها راه برون رفت گذار به نظام دمکراتیک تقسیم دادگرانه ثروت های بشری است. باید مارکس را کمی دقیق تر خواند و فهمید. همین.

هیچ نظری موجود نیست: