یکشنبه، خرداد ۱۷، ۱۳۸۸

دزدها و ملت دزد پرست

احمدی نژاد می گوید هاشمی رفسنجانی و خاندانش دزدند. موسوی می گوید احمدی نژاد و خانواده اش دزدند. کرباسچی می گوید احمدی نژاد دزد است. کروبی می گوید پول های نفت کجا رفته؟ احمدی نژاد می گوید تمامی دولت های پیش از او ( از جمله شخص شخیص رهبر) همه دزد و ایران برباد دهنده بوده اند. هیچ کسی از این جماعت تب کرده که ریخته اند توی خیابان و گلویشان را برای این جماعت دزد می درند نمی پرسد پس چرا قوه قضائیه دست بدبختی را برای دزدیدن یک کیسه برنج می برد، اما این دزدها نه تنها دستگیر نمی شوند که صلاحیت اشان برای ریاست جمهوری هم تائید می شود. الحق که حق ما همین دزدها هستند. لایق ریش ملت دزد پرست که با شکم خالی توی سر هم می زنند که یک دزد را به ریاست خودشان برگزینند. نمی دانم چرا گوسفند نماد نادانی شده است؟

هیچ نظری موجود نیست: