سه‌شنبه، تیر ۳۱، ۱۳۸۲

گزارش كنگره جلادان و شكنجه گران به سبك وغ وغ ساهاب
در آخرين كنگره جلادان و شكنجه گران
كه برگزار شد با كبكبه و دبدبه فراوان
گفته شد همه چيز پيش می رود به خوبی و خرمی و كامرانی
اعضاء، هيچكدام خجل نشده اند از اعتراضات جهانی
آدم هر كاری كه دلش می خواد ، ميتونه انجام بده
تنها حواسش باشه كه ضربه هاش به تن زندانی صدا نده
آنها به پژوهش و بررسی روش های كهن و نو پرداختند
گفتگو را به عنوان روشی احمقانه ، محكوم ساختند
بحث داغی شد درباره مدرن ترين ماشين الكتريكی
كه وصل ميشه به بيضه و حلق و بينی
نعره ی زندانی را می برد به آسمان
وادارش می كند تا بگويد از زمين و زمان
هيچ اثری در بدن قربانی به جا نمی گذارد
سند به دست سازمانهای حقوق بشری نمی سپارد
از روشی كه شديدترين درد را ايجاد می كند
در عرض پف ثانيه طرف را كله پا می كند
از همه در و ديوار قفس و ميله ای سخن گفته شد
بحث در زمينه سركوب خوب پخته شد
اين كه چگونه می شود دهن مخالف را سرويس كرد
سپس با كی بود كی بود من نبودم قضيه را راست و ريس كرد
در اين ميانه شكنجه گر اوين از جای برخاست
از جمع برای سخنرانی اجازه خواست
گفت ما بهترين روش را پيدا كرده ايم
كه آن را مفت و مجانی در اختيار شما می نهيم
از يكسو تبليغ حقوق بشر خنثی
فلج كننده ترين روش بر ضد سرو صدا
همزمان كاركنان را لباس شخصی بپوشان
تا ترتيب مخالفان را بدهند، تو دانشگاه يا تو ی خيابان
خرج زندان و ابزار شكنجه هم نداره
دخل مخالف رو همانجا ، درجا مياره
اين پيشنهاد با اكثريت آرا به تصويب رسيد
كنگره با قرار اجرای جهانيش به پايان رسيد

هیچ نظری موجود نیست: