شنبه، آبان ۱۶، ۱۳۸۳

تکرار

در سال هشتاد و دو گفته بودم که این بوش لعنتی با این همه کثافت کاری ها و افتضاحاتی که به بار آورده درانتخابات گنگره بیشترین نمایندگان را نصیب خود نمود. و در همان دوره هم باز توسری خور ترین اقشار مردم به او رای داه بودند

هیچ نظری موجود نیست: