پنجشنبه، اسفند ۲۰، ۱۳۸۳

نگاه کنید

این هم سردسته دزدها و جنایتکاران حکومت اسلامی که با ناز و کرشمه از همکارانش می خواهد که او را با کبکبه و دبدبه وارد میدان انتخابات بکنند. تنها بی آبرو ترین فرد حکومت اسلامی می تواند این حکومت را به آمریکا پیوند دهد و او هم همین فرد است.
این خبر اگر چه جعلی است ، اما می تواند واقعی هم بشود. ثروت رفسنجانی از کیسه ملت ایران چند برابر بیلی گیتس است.
فیلم های جنایات پسران الله را ببینید تا دستتان بیاید که رفسنجانی چه جانوریست.
این هم خبری درباره فعالیت های اسلامی در قلب آمریکا. فردا اینها را می فرستند برای آدمکشی بعد می گویند ترور و جنایت کار مردم است. این ها در ترشی خوابانده می شوند برای روز مبادا.

هیچ نظری موجود نیست: