چهارشنبه، فروردین ۰۳، ۱۳۸۴

دگرگونی

چند ماهیست که با توجه به تحولات جهانی و وضعیت اسفبار حکومت اسلامی در ایران، بوی سال های پنجاه و شش به مشامم می رسد. باور کنید که خیالاتی نشده ام. حکومت اسلامی را دیگر کسی نمی خواهد. دگرگونی های روزافزونی که در خاومیانه در حال شکل گیریست، بن بست حکومت اسلامی را بیشتر و بیشتر می کند. این رژیم استبدادی توان هیچگونه دگرگونی را ندارد. آخرین زور آنها جریان دوم خرداد بود که شاید می توانست رژیم را از این بن بست فلاکت بار بیرون آورد که آن هم یخش نگرفت . برای خایه لیسی آمریکا به جز رفسنجانی کس دیگری را ندارند . او هم مثل مرده ایست که پیش از مرگش ، ناقوس پایان زندگیش را سال ها قبل به صدا در آورده اند. عقب نشینی در برابر غرب برای آنها ممکن نیست. مردم انتقام این همه سال های از دست رفته را از آنها خواهند گرفت. حکومت اسلامی برای غرب هم مرده است ، چون آنها می دانند که آشتی با این رژیم یعنی دشمنی با مردم . این راه هم از پیش به بن بست رسیده است. بوی سال پنجاه و شش می آید. اگر چه دگرگونی این بار به گونه ای دیگر خواهد بود، اما ناگریز است و دیگر راه بازگشتی باقی نیست. بر نیروهای آزادی خواه و دمکرات است که خود را سازماندهی کنند و آماده اثر گذاری بر تحولات نه چندان دور باشند.
بوی سال پنجاه شش به مشامم می رسد. شما چطور؟

هیچ نظری موجود نیست: