چهارشنبه، خرداد ۰۲، ۱۳۸۶

نوشدارو

در همان روزهای آغاز جنگ نیروهای خردمند و مبارز ایرانی که در خیابان ها و زندان ها سرگرم رو کردن دست خمینی و دستگاه مافیایی اش بودند ، می گفتند که جنگ صدام و خمینی تنها برای خفه کردن اعتراضات مردم ایران و عراق علیه دیکتاتوری بود. شرکت های نفتی و نظامی اروپا و آمریکا سود سرشارخود را از جنگ بردند و حکومت اسلامی با قربانی کردن صدها هزار جوان بی گناه هم پای خود را محکم نمود هم هزاران خانواده را وابسته به موجودیت خودش کرد. این گه خوری ها هم مثل نوشداروی پس از مرگ سهراب است.

هیچ نظری موجود نیست: