جمعه، بهمن ۰۳، ۱۳۸۲

حفظ نظام

این نمایندگان بست نشسته با این سوگندنامه خود نشان دادند که اعتراض آنها در همان چهارچوب حفظ نظام و قانون اساسی و سر آخر جمهوری اسلامی است. ملتی که آنها نام می برند ، برگردان همان امت اسلامی است. در حقیقت برای حقوق خودشان مبارزه می کنند، نه برای یک انتخابات آزاد که تمامی آحاد ملت بتوانند در آن نمایندگان خودشان را داشته باشند. خنده دار نیست

هیچ نظری موجود نیست: