پنجشنبه، شهریور ۱۲، ۱۳۸۳

بند چهار منشور

من با این بند چهار کمی مشکل دارم. نخست اینکه وبلاگ بنا به ذات خود بی مرز و مرکزاست و از ویژگی های آن آزادی بی حد و حصر در نوشتن با هر زبانیست که وب لاگ نویس دوست دارد با آن بنویسد. دوم اینکه ما همه شهروندان این جهان مجازی هستیم و هیچ فرهنگ و زبانی از دیگری بهتر و برتر نیست. زبان وسیله اختراعی بشر برای ارتباط است و انسان آزاد است در خواندن و نوشتن به هر زبانی که دوست دارد و در دنیای مجازی اینترنت این یکی حد و مرزی ندارد. سوم اینکه در کانونی که هدفش مبارزه برای آزادی بی حد و حصر اندیشه و قلم است ، مهمترین عنصر برای تقویت همبستگی و تفاهم و پیوند مردمان ، همدلی است نه هم زبانی. این را مولوی عزیز چند قرن پیش گفته است ( در داستان گدایان و خرید انگور و نام نهادن بر انگور به چند زبان و پیدایش اختلاف مابین آنها ) چهارم اینکه این بند مرا به یاد هژمونی طلبی روشنفکرانی می اندازد که از روی دلسوزی می خواهند دست « زبان » های دیگر را بگیرند و به آنها الفبای راه رفتن را بیاموزند. ما همه وبلاگ نویسییم و می خواهیم علیه سانسور و ستم متحد شویم و قرار نیست که بخواهیم کسی را محدود کنیم که به زبان خودش ننویسد. این وظیفه تمام هموندان است که اسناد کانون را به زبان مادری خودشان برگردانند و آن را در وب لاگ کانون بگذارند تا دیگر هم زبانان هم بتوانند استفاده کنند. من نه سررشته در طراحی فونت به زبانهای گوناگون دارم و نه آن را از وظایف کانون می دانم. نشر وبلاگ هم که با سه تقه انجام می گیرد و تلاش کانون را چندان لازم ندارد. از این بند چهار بوی یک ناسیونالیسم قراضه و بدقواره ای می آید که به جای حق برابری شهروندی و برابری حق گزیدن و گزیده شدن می خواهد یک هژمونی پنهان و خزنده ای را اعمال کند ، که وظیفه اش دلسوزی برای « زبان های متنوع کشور» است که باید به زیست خود در کنار « زبان اصلی » ادامه دهند و از اینکه آنها را در بازی راه می دهد ، متشکر و ممنون باشند. رشد و شکوفایی فرهنگ و زبان » نه تحت اوامر کانون که در سایه تحولات دراز مدت و ژرف اجتماعی صورت می گیرد. پس بیائید نیرویمان را بر روی همدلی و همبستگی و احترام متقابل و حق برابر بگذاریم . من پیشنهاد می کنم بند چهار را به صورت زیر بیاوریم و یا با این مضمون در جمله ای وزین تر
« تمامی اعضای کانون حق برابر دارند که با زبان خودشان در وبلاگ های کانون اثرشان را منتشر کنند. بنیاد کانون بر پایه ی همدلی و همبستگی در جهت مبارزه برای اهداف منظور شده در این منشور است »

هیچ نظری موجود نیست: