پنجشنبه، تیر ۱۱، ۱۳۸۳

پرتقال فینالیست شدروز دوشنبه گفتم که هلند مالی نیست و پرتقال یا با یونان و یا چک فینال را بازی می کنند. دوستی آمده بود و ما را به سخره گرفته بود که چرا انگلیس را تیم مزخرفی نامیده ام و بر گنده گویی های مربیش ایراد گرفته ام و از آن بدتر به حدس ما- که بر عمری تجربه استوارست - بسیار خندیده بود، که ما زیر سبیلی در کردیم و پاسخ این دوست را گذاشتیم به عهده ی پرتقال و یونان و جمهوری چک که با قدرتمندی ، تیم های آلمان، فرانسه، انگلیس و هلند را از جام بیرون انداختند. ناز شستشان فوتبال را خوب یاد گرفته اند و خوب بازی می کنند و به همین دلیل ساده پیروز هم می شوند.مرده شور تیم انگلیس و آن نخست وزیر مرده خورش را ببرد

هیچ نظری موجود نیست: