سه‌شنبه، خرداد ۲۳، ۱۳۸۵

سرکوب

همایش مسالمت آمیززنان راسرکوب کردند. این بار زنان و دختران فلاکت زده ای که از زور بیچاره گی و نادانی و فقر مزدبگیر حکومت الله شده اند همراه با گله های وحشی پسران خدا بودند. ترس از همایش کوچک انسان های شجاع و پیش گام، حکومت را که از کوچک ترین نارضایتی مردم وحشت دارد ، وادار حمله به شرکت کنندگان کرد. این حکومت زبان خوش را نمی فهمد. با این حکومت باید با زبان زور سخن گفت. اگر چه زنان حزب الهی همجنسان خود را زیر رگبار باتوم گرفتند و یا به چشمانشان گاز فلفل پاشاندن، اما این پایان همایش و اعتراض نخواهد بود. موج های سنگینتر خواهد آمد. انسان نمی تواند بی حقوقی و ستم را تاب بیاورد. درود بر شیرزنانی که در برابر جانوران اسلامی ایستادند و مورد تحقیر و اذیت و آزار قرار گرفتند. اگر این انسان های پیش گام نبودند بی شک ما در دوران نادانی مطلق باقی می ماندیم.
عکس های آرش در کسوف
ادوار نیوز
نام های برخی از بازداشت شدگان
عصیان هم گزارش خوب و مفصلی با لینک های خبری گذاشته که تصویر روشنی از رخدادها به دست می دهد.

هیچ نظری موجود نیست: